Vi är energifokus

Vi har ett enormt engagemang och en stor erfarenhet inom byggnaders energiflöden och teknik. Därför är vi den självklara samarbetspartner för er som är fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer eller andra typer av tekniska konsulter.

Målet är att ni kunder ska se oss som er egna energiavdelning. Vi vill förvalta ert förtroende fullt ut och finnas till ert förfogande i alla tekniska frågor. Vi står på er sida.

För att ni ska nå era mål är det viktigt att ni lägger er energi på det ni verkligen brinner för. Om vi alla gör det vi är bäst på, kan vi tillsammans skapa förståelse, bättre lönsamhet och därmed också ta bättre beslut.

Tillsammans är vi EnergiFokus!

Utredning, Energi och klimatanalyser

För att få rätt beslutsunderlag i frågor kring energi och klimat är det viktigt att se helheten. Alla system, från klimatskalet och teknisk utrustning till hur byggnaden används och brukas, spelar mycket stor roll för hur mycket byggnaden kostar i drift, samt hur det upplevs och värderas.

Hur systemen samverkar och vilka punkter som är känsliga är viktiga att känna till för att veta vilka åtgärder som eventuellt behövs. Vi kan utreda, analysera och jämföra allt som rör byggnadens energiförbrukning och inomhusklimat.

Resultatet av en utredning bör sammanställas med underhållsplanen för att kunna göra så kallade åtgärdspaket. I åtgärdspaketen läggs flera åtgärder in, olönsamma som lönsamma, för att se hur åtgärderna tillsammans motsvarar de avkastningskrav som ställs. På så vis följs underhållsplanen samtidigt som byggnaden kan energieffektiviseras och moderniseras med uppfyllda krav och med ekonomin på rätt sida.

Det är helheten som gör skillnaden!

Beräkningar

Beräkningar är bäst att börja med i tidiga skeden för att veta om de krav eller mål som ställts har blivit uppfyllda. Det är också viktigt att beräkningar uppdateras kontinuerligt för att kunna jämföra olika alternativ och då förändringar lätt sker.

Vi kan utföra alla typer av energiberäkningar både för att beställare ska kunna ta ett bra beslut, samt för entreprenören som vill ge sina kunder det bättre alternativet. Vi kan utföra beräkningar så som energibalansberäkningar, transmissionsberäkningar, LCC-kalkyler och investeringskalkyler vilket motsvarar det mesta som behövs för att kunna skapa bra underlag som sedan gör att bra beslut kan tas.

Till nyproduktion behövs en energibalansberäkning för att veta att de gällande kraven uppfylls. Om det beslutats att certifiera byggnaden som Miljöbyggnad, kan vi hjälpa er att ta fram redovisningar av olika indikatorer som krävs.

Samarbetspartner

Ta steget längre och släpp in oss.

Vi kan ta hand om era tekniska frågor, utreda era fastigheter, representera er som sakkunniga inom energi, teknik och ventilationsfrågor.

Utöver beräkningar och tekniska besiktningar kan vi kan hjälpa er i arbetet med underhållsplaner, hyresgästfrågor, klimatfrågor, se till att myndighetsbesiktningar utförs korrekt och i tid, samt hjälpa er i frågor kring den dagliga driften. Med vår insyn hos både entreprenörer, konsulter och fastighetsägare kan vi se till att du verkligen får det du tänkt.

Vi kan granska protokoll, åtgärdsförslag och anbud. Vi kan även ta fram förfrågningsunderlag för ert verkliga behov samt leda och samordna projektet för att se till så att du får det som önskats.

Se oss som din egna energiavdelning. Vi representerar alltid våra kunders intressen!

Energideklarationer

Vi är certifierade energiexperter med högsta behörighet och kan utföra alla typer av energideklarationer både för privatpersoner, företag och fastighetsägare.

År 2006 infördes Lagen om energideklarationer (2006:985). Dess syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Ni känner Er fastighet bäst!
När vi gör en energideklaration vill vi föra en diskussion om hur ni upplever och ser på er fastighet. Med vår breda kunskap kan vi samtidigt som energideklarationen utförs, titta noga på de punkter ni själva vet om eller funderar över. Detta för att ge er förståelse kring hur systemen påverkar varandra för att kunna säkerställa hur helheten hänger ihop.

Förstår man hur helheten fungerar får man mer i plånboken, mindre klagomål, nöjdare hyresgäster och möjligheten att ta bättre beslut!

Läs mer om energideklarationer här!

OVK besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) infördes redan 1991 och ska utföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att ventilationssystemen fungerar och att inomhusklimaten är bra.

Företagets styrka är däremot att se byggnader som ett helt system som kombineras med vår sakkunnighet inom energi och ventilation.

Vi är certifierade funktionskontrollanter med absolut högsta behörighet och kan ta hand om allt från den specifika OVK-besiktningen till att sköta hela OVK-planen för dina fastigheter.

Det som gör oss unika är att vi kan vara helt oberoende och råda dig i frågor kring vilka åtgärder som ska och bör utföras. Det blir helt enkelt en större trygghet för dig!

Vi finns för att kunna ge dig en bra förståelse som ger dig bättre förutsättningar till ett bättre beslut!

Läs mer om OVK här!

Referenser

Nya ramar för PG Jönsson

EnergiFokus sätter ramarna för helt ny övervakning som skall hjälpa kunden PG Jönsson Fastigheter att alltid ligga steget före. Målet är att redan ha satt in rätt åtgärd då en hyresgäst hör av sig till PG Jönsson Fastigheter.

För att lyckas har EnergiFokus tagit fram handlingar för hur systemet skall fungera. PG Jönssons samarbetspartner inom styr, regler och övervakning har sedan fått uppdraget att bygga systemet. Första implementeringen kommer att ske under 2018 på fastigheten kv Gillet 19.

Eftersom systemet nu lättare kommer kunna optimeras och följas upp kommer också möjligheterna för energibesparing förbättras avsevärt.

Alla tekniska system integreras i ett system som byggs upp av PLC:er. Dessa kopplas sedan mot WebPort där övervakningen kommer att ske. Därifrån kommer optimeringen ske med fokus på energi och hyresgästernas komfort.

Systemen kommer sedan att implementeras i PG Jönssons större fastigheter, för att alltid ligga steget före!

Tekniken fungerade inte som tänkt

2008 avslutades ett energiprojekt som innefattade modernisering av fastighetens tekniska system för värme, styr, regler samt ventilation. En grov kartläggning visade att det fanns stora brister i fastighetens energiförbrukning som kunde härledas till ett utav ventilationsaggregaten. Bristen var så omfattande att det var tvunget att åtgärdas innan en djupare kartläggning kunde utföras.

Problem som kunde identifieras var bl.a. felaktig installation av ventiler, funktioner för styr och regler samt materialfel för rör och pump. Det kunde också konstateras att brister i underhåll gjort att återvinningsbatterierna varit helt igensatta.

Resultatet av dessa fel har lett till att det inte funnits någon återvinning under 10 års tid, vilket har kostat fastighetsägaren ca 900 000 kr i extra driftkostnader för värme.

När dessa problem nu blivit åtgärdade har återvinningen nått en återvinningsgrad om 55 % och en energibesparing om 1,45 MWh/år motsvarande ca 88 000 kr per år.

EnergiFokus kommer att under 2018/2019 fortsätta analysera fastigheten för att kunna se helheten och kunna göra den så kostnadseffektiv som möjligt.

Mycket hög kallvattenförbrukning

En genomgång av kallvattenförbrukningar gjordes under 2018 och då noterades bl.a. att kvarteret Bodarna 5 hade onormalt höga förbrukningar varvid Energifokus tillsatte en utredning tillsammans med fastighetsägarens fastighetsskötare.

Målet var att lokalisera vad som orsakade dessa höga flöden som uppnådde ett medelflöde om 41,9 m3 kallvatten per dag.

EnergiFokus med hjälp av fastighetsägarens vaktmästare gjorde en egen avläsning av mätaren varje timme i 24 timmar med syftet att se var störst flöde på dygnet fanns.

Minskad årsförbrukning kallvatten – 6000 m3 per år (-51%)
Kostnadsbesparing – 65 000 kr per år

Resultatet visade att det inte fanns ett nollflöde under en timmes cykel, det var alltså alltid en kallvattenförbrukning trots att ingen verksamhet eller person fanns i byggnaden vid dessa tidpunkter.

Utredningen ledde då till att varje enskild verksamhet inventerades och då hittades gamla kylmaskiner som var verksamheternas egna, och dessa använder sig av just kallvatten. De maskiner som behovet funnits kvar har ersatts utav moderna kylmaskiner medans de andra plockats bort. Kallvatten förbrukningen minskade med 51% och en kostnadsbesparing om ca 65 000 kr per år.

Efter åtgärderna ligger medelflödet för en dag på 12 m3 kallvatten.

Vad säger PG Jönsson Fastigheter om samarbetet?

Energifokus har sedan starten haft ett samarbete med PG Jönsson fastigheter i Örebro. Dom har en tydlig målbild att ständigt ligga i framkant när det gäller miljö, funktioner och trivsel.

Mikael Hultman, VD, om samarbetet med EnergiFokus.

”Vi har ett samarbete med Energifokus sedan cirka 1 år tillbaka, där EnergiFokus numera ansvarar för alla våra drifter och regleringar i företaget, i alla projekt. Han går in och energioptimerar varje fastighet vi har, vilket har gjort att vi kunnat gjort stora besparingar. Jag ser ett fortsatt långt samarbete ihop med EnergiFokus, och främst då med Rickard.”

  Adress: Adress:Berglundavägen 10 B, Örebro
  Email: Email:info@energi-fokus.se
  Villkor & Policy: Villkor & Policy:Läs vår policy
  Rickard Svedin Rickard Svedin
  Telefon: Telefon: 070 480 98 80
  Email: Email:rickard@energi-fokus.se